Pravila obdelave osebnih podatkov

PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI RELAX TURIZEM D.D.

Ta pravila Obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravila) opisujejo načine, vrsto, obseg in namene obdelave osebnih podatkov v družbi RELAX TURIZEM podjetje za turizem d.d. (v nadaljevanju: Družba), kakor tudi opisuje pravice posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo v Družbi. 

Namen teh Pravil obdelave je jasno pokazati zavzemanje Družbe za ustrezno varstvo osebnih podatkov posameznika ter skrb za varno in skladno obdelavo le-teh, kakor tudi omogočiti posamezniku nadzor oziroma vpogled nad obdelavo njegovih osebnih podatkov v Družbi. 

Ta Pravila veljajo za vse storitve Družbe, razen za tiste, za katere Družba sprejme in objavi posebna pravila obdelave osebnih podatkov. 

 

1. Pomen nekaterih bistvenih izrazov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov

Obdelava- pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Upravljavec- pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. 

Obdelovalec- pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Osebni podatek- pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

2. Odgovornost za obdelavo vaših osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba RELAX TURIZEM podjetje za turizem d.d., Meža 10, 2370 Dravograd, ki vaše podatke obdeluje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Uradni list RS, št. 86-3836/2004, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju »GDPR« ali »Uredba«).

Upravljavec osebnih podatkov nekatere podatke posreduje v obdelavo pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov (marketinška podjetja, razvijalci in vzdrževalci informacijskih rešitev), ki imajo z družbo RELAX TURIZEM d.d. sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument, kar je natančneje opredeljeno v točki 4 teh Pravil.

 

3. Namen in vrste podatkov, ki jih obdelujemo

 Družba obdeluje osebne podatke za naslednje namene kot sledi: 

a.     Družba obdeluje osebne podatke skladno z zakonodajo kot na primer, a ne izključno Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list št. 40-1768/2006, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZEPDSV), idr.

b.     Družba obdeluje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov) posameznikov tudi za namene neposrednega trženja, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, ostalih podzakonskih aktih in drugih zavezujočih pravnih aktih na nivoju države ter Evropske unije ( kot na primer, a ne izključno, Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Neposredno trženje se izvaja predvsem na način, da vas družba obvešča o storitvah družbe ter promocijah in drugih ugodnostih in ponudbah. Vsak posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja storitev in produktov Družbe, skladno s temi Pravili, natančneje opredeljenimi v točki 9.

c.    Družba obdeluje osebne podatke posameznikov (spol, datum rojstva, status, izobrazba, pretekli in aktivni nakup ter rezervacije) tudi na podlagi prostovoljnega soglasja posameznika in sicer za namen statistične obdelave podatkov, raziskav trga, idr. S tem namenom Družba obdeluje osebne podatke, pripravlja ponudbe, trženjske akcije ter obvešča posameznike, ki so se s tovrstnim načinom obdelave osebnih podatkov izrecno strinjali.   

d.      Družba lahko kontaktne podatke posameznika (kupca storitev Družbe – v nadaljevanju kupec) uporabi  tudi za komunikacijo v zvezi z izvajanjem pogodbe ter za pošiljanje povpraševanja o zadovoljstvu kupca, skladno z zakonitimi interesi družbe. V ta namen lahko Družba posamezniku naslednji dan po opravljeni rezervaciji turističnega aranžmaja oz. v roku 10 dni po opravljeni storitvi na elektronski naslov pošlje enkratno vabilo k ocenjevanju kakovosti opravljenih storitev. Izpolnitev obrazca za oceno opravljene storitve je neobvezna, s pomočjo ocene posameznega kupca pa se lahko izboljša nabor ponudbe Družbe oz. zagotovi večja kakovost opravljenih storitev. Na obrazcu se ne navajajo nikakršni osebni podatki, na podlagi katerih bi bila možna identifikacija posameznika.

Družba za zgoraj izpostavljene namene obdelave osebnih podatkov le-te obdeluje skladno z veljavno zakonodajo, kar pomeni, da se za obdelavo osebnih podatkov štejejo dejanja kot na primer vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razmnoževanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. 

 

4. Obdelovalec osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je družba RELAX TURIZEM podjetje za turizem d.d., Meža 10, 2370 Dravograd, ki jo zastopa predsednica upravnega odbora KARMEN KOSEC, davčna številka: SI 85630314, matična številka:1318004000. Vsi dodatni podatki o Družbi so na voljo na spletni strani www.relax.si

Do osebnih podatkov poleg zaposlenih v družbi RELAX TURIZEM d.d. dostopajo in jih obdelujejo tudi  skrbno izbrani zunanji izvajalci oz. obdelovalci (marketinška podjetja, razvijalci in vzdrževalci informacijskih rešitev), ki so z Družbo sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: Pogodba o obdelavi). Obdelovalec osebne podatke obdeluje skladno z vsakokratnimi določili Pogodbe o obdelavi ter za obdobje in v obsegu, ki ga določa Pogodba. Družba od obdelovalcev zahteva izpolnjevanje najmanj vseh standardov obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. 

 

5. Posredovanje podatkov državnim organom

Družba za upravljanje na poziv oziroma zahtevo tretjih oseb osebne podatke posreduje tudi državnim organom in institucijam, ki imajo pravico pridobivati osebne podatke na takšen način.

Družba za upravljanje zgornjim organom posreduje samo tiste osebne podatke, ki jih posamezen organ v vsakem posameznem primeru od Družbe zahteva.  

 

6. Koliko časa hranimo osebne podatke?

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo za namene izvajanja veljavne zakonodaje Družba hrani skladno z zakonsko določenimi roki hrambe za vsak posamezen podatek. 

Osebne podatke, ki jih Družba na podlagi izrecnega soglasja posameznika obdeluje za namene (neposrednega) trženja Družba hrani do preklica ali roka, ki je določen z zakonom.

Osebne podatke, ki jih Družba obdeluje za namene izvedbe nagradnih iger Družba hrani skladno z veljavno zakonodajo ter skladno z vsakokratnimi pravili posamezne nagradne igre. 

 

7. Na koga se lahko obrnete v zvezi z vašimi pravicami oziroma vsakršno obliko obdelave osebnih podatkov?

V primeru vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Družbi, se lahko obrnete na elektronski naslov info@relax.si

 

8. Katere pravice še imate skladno z veljavno zakonodajo?

 • Družba je na zahtevo posameznika dolžna posredovati informacijo o tem, katere osebne podatke obdeluje ter kdo in s kakšnim namenom do njih dostopa. Družba je dolžna posredovati te podatke v razumnem času in na jasen način. Družba je dolžna posamezniku tudi pojasniti vsakega od načinov ter vsak namen obdelave njegovih osebnih podatkov. 
 • Družba je dolžna posredovati podatke o obdelavi osebnih podatkov posameznika v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. 
 • Posameznik, katerega osebne podatke Družba obdeluje ima pravico, do popravka osebnih podatkov, če so le ti napačni, zastareli ali kakorkoli drugačen neresnični ali neustrezni. V primeru podanega zahtevka za popravek posameznega osebnega podatka si Družba pridržuje pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodi oziroma obdeluje Družba neustrezen. Družba je dolžna posameznika o opravljenem popravki obvestiti skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.
 • Posameznik ima pravico zahtevati, da Družba obdeluje le osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje načinov obdelave osebnih podatkov, s katerimi je posameznik soglašal oziroma, ki jih Družba obdeluje skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo. 
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Družbe zahtevati, da le-ta brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ki jih Družba ne potrebuje več, ki jih Družba ni več dolžna obdelovati skladno z veljavno zakonodajo ter v vseh ostalih primerih, ki jih določa vsakokrat veljavna zakonodaja. 
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Družbe zahtevati, da le-ta omeji obdelavo in sicer v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja, kot na primer, a ne izključno, ko posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, ki jih obdeluje Družba, jih Družba ne potrebuje več, oziroma jih ni več dolžna obdelovati skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo itd. 
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval Družbi  v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z zahtevami posameznika in v mejah in pod pogoji ki jih določa vsakokrat veljavna zakonodaja. 
 • Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za vse namene obdelave osebnih podatkov, z izjemo zakonsko določenih namenov obdelave osebnih podatkov. 
 • Posameznik soglasje prekliče skladno s točko 9 teh Pravil, Družba pa ga je o prenehanju obdelave osebnih podatkov dolžna obvestiti skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo. 
 • Posameznik, ima pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki, za dodatne kopije, lahko Družba zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico od Družbe zahtevati, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016).
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, to je Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da je pri obdelavi njegovih osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
 • Zahtevo o uveljavljanju katerekoli od zgoraj opisanih pravic, pošljite na elektronski naslov info@relax.sioziroma na naslov Družbe (Meža 10, 2370 Dravograd). 
   

9. Možnost odjave od obdelave vaših osebnih podatkov

Od vseh obdelav osebnih podatkov, razen tistih, ki smo jih dolžni obdelovati skladno z veljavno zakonodajo,  se lahko kadarkoli odjavite na naslednji povezavi KLIK.

 10. Splošne določbe

Ta Pravila se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije Pravil. 

Vsakokrat veljavna verzija Pravil je objavljena na spletni strani www.relax.siv fizični obliki pa so Pravila brezplačno na voljo na sedežu Družbe (Meža 10, 2370 Dravograd) oziroma v vseh poslovalnicah Družbe v času uradnih ur. 

Ta Pravila pričnejo veljati 25.5.2018.

V Dravogradu, 25.5.2018

 

Relax Turizem d.d.